Powered by Learn Social

English

Welcome to Access English - a General English course for self-study

  Access English is easy to use and engaging
 • use it on your computer, tablet or smartphone
 • download units to practice offline
 • over 3000 interactive exercises
 • practice and improve: your highest scores are saved so keep trying to boost your score
 • 6,000 audio files to practice your pronunciation and listening
 • record your pronunciation

Select "Login" and create an account to try it.

Screens

ไทย

ยินดีต้อนรับสู่ "Access English" (การเข้าถึงภาษาอังกฤษ) - หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกฝนด้วยตนเอง

  "Access English" คือหลักสูตรที่ใช้งานง่ายและน่าติดตาม
 • ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
 • สามารถดาวน์โหลดแบบออฟไลน์เพื่อการฝึกฝน
 • มากกว่า 3,000 แบบฝึกหัดซึ่งมีการโต้ตอบระหว่างกัน
 • เพื่อการฝึกฝนและพัฒนา: คะแนนสูงสุดของคุณจะถูกบันทึกเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้ดีกว่าเดิม
 • มากกว่า 6,000 ไฟล์เสียง เพื่อฝึกการออกเสียงและการฟังของคุณ
 • มีการบันทึกการออกเสียงของคุณ

เลือก "Log in" และสร้างบัญชีเพื่อทดลองใช้

Bahasa Indonesia

Selamat Datang di "Access English" - Kursus Bahasa Inggris Umum untuk belajar mandiri.

  "Access English" mudah digunakan dan menarik
 • Menggunakannya di komputer Anda, tablet atau smartphone
 • Download unit untuk berlatih secara offline
 • Lebih dari 3000 latihan interaktif
 • Praktek dan meningkatkan: skor tertinggi Anda akan disimpan sehingga terus berusaha untuk meningkatkan skor Anda
 • 6.000 file audio untuk berlatih pengucapan Anda dan mendengarkan
 • Merekam pengucapan Anda

Pilih "Login" dan membuat account untuk mencobanya.

Tiếng Việt

Chào mừng bạn đến "Access English" (Truy cập Tiếng Anh) - một khóa học tiếng Anh tổng quát cho tự học.

  "Access English" là dễ dàng để sử dụng và hấp dẫn.
 • Sử dụng nó trên máy tính của bạn, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh.
 • Các đơn vị tải về để thực hành ẩn.
 • Hơn 3000 bài tập tương tác.
 • Thực hành và nâng cao: điểm số cao nhất của bạn sẽ được lưu để tiếp tục cố gắng để tăng điểm số của bạn.
 • 6.000 tập tin âm thanh để luyện tập phát âm và nghe của bạn.
 • Ghi lại phát âm của bạn.

Chọn "Đăng nhập" và tạo ra một tài khoản để thử nó.